Algemene Voorwaarden Op je pad Coaching & Ontspanning

Artikel 1. Algemeen

‘Op je pad Coaching & Ontspanning’ is opgericht voor moeders en kinderen door Vicky Leegsma, gevestigd in Terneuzen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam ‘Flapuit Coaching & Begeleiding’ onder nummer 76968944.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. opdrachtgever: de partij die opdracht geeft; 2. opdrachtneemster: Vicky Leegsma

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtneemster, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtneemster en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtneemster retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtneemster verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 4. Informatie-uitwisseling

Opdrachtgever zal opdrachtneemster voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, dan zal opdrachtgever aan opdrachtneemster mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtneemster bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach verwacht mag worden. 2. Opdrachtneemster kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. 3. Indien opdrachtneemster derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 6. Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.

2. In afwijking van lid 1 kan een overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan opdrachtneemster zijn bevestigd en door opdrachtgever akkoord verklaard.

3. Bij begeleiding van kinderen t/m 16 jaar houdt de opdrachtneemster zich aan de wettelijke regel dat beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De opdrachtneemster kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Artikel 7. Geheimhouding

Opdrachtneemster is verplicht zich tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft. Voor overleg met derden wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

Artikel 8. Bij verhindering en opzegging

1. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtneemster wenst te annuleren, dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren (telefonisch) aan opdrachtneemster te worden doorgegeven. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtneemster gerechtigd de kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. 2. Opdrachtgever en opdrachtneemster kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 9. Tarieven

1. Aanbiedingen van opdrachtneemster zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.

2. De geldende tarieven staan vermeld op de website. Bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3. Opdrachtneemster is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

Artikel 10. Betaling

1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels overmaking op een door opdrachtneemster aan te wijzen bankrekening. 2. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is opdrachtneemster gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtneemster gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtneemster u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts. Het advies en de begeleiding van de opdrachtneemster zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen.

Opdrachtneemster sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door opdrachtneemster.

Artikel 12. Klachten

Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste

instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan kunt u zich wenden tot de klachtenregeling van beroepsorganisatie Adiona.