Privacyverklaring

Op je pad Coaching & Ontspanning

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Praktijk ‘Op je pad, gevestigd te Terneuzen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76968944.

Indien op deze website gebruik wordt gemaakt van cookies, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u deze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

Persoonsgegevens

Doel van verwerking

Praktijk ‘Op je pad’ gebruikt uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Praktijk ‘Op je pad’ gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruikt praktijk ‘Op je Pad’ deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal Praktijk ‘Op je pad’ over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Deze persoonsgegevens worden enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening gebruikt en worden alleen die gegevens verzameld die in dat verband nodig of nuttig achten.

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging

Praktijk ‘Op je pad’ heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan er gebruik gemaakt worden van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, worden alleen verwerkersovereenkomsten af gesloten die overeenkomstig zijn met de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Praktijk ‘Op je pad’ verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder uw toestemming worden uw gegevens niet met andere partijen gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking.

Praktijk ‘Op je pad’ houdt zich uiteraard wel aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaard worden.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene

Praktijk ‘Op je pad’ respecteert uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met Praktijk ‘Op je pad’ opnemen.